Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Thử phát chơi

Há há há,
Chầu chầu các ông các bà các lồng chí!
Bán trà đá mãi bên này, giờ tích cóp được tí xiền, anh tậu thêm cái quán nầy lấy chỗ đi về thôi.
Há há há!