Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Tình Yêu là cái ông khỉ giề?

Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
 

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Tình Yêu là cái ông khỉ giề?

     Há há há,

     Là cái ông khỉ giề, thì anh Cẩm cũng biết đâu!

     Chỉ biết là hông có ông í, buồn ngứa ngáy!

     Buồn từ dưới buồn lên, buồn từ trên buồn xuống!

     Buồn... ngang cả ra!

     Thế mới lạ!