Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Về với duộng đồng?

Sep 14, 2012 2:30 PMPublicPageviews 552 20
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;         
         - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,

    Hôm dồi, đang ngồi ngáp vặt đuổi duồi thì Nhồn ghé chơi.

    Thấy anh trà đá ế ẩm, Nhồn trách:
- Anh, càng dừ càng... lẩm cẩm bỏ mẹ!