Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Tiêu chẩn chọn dzợ

Aug 23, 2012 10:36 AMPublicPageviews 1063 71
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;         
         - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

Liu ý: ảnh chỉ có tính chất giáng họa. Nguồn: ở đây 
     Há há há,
    Chiện nầy, anh nghe bạn anh kể lại.
    Bạn anh, lại nghe một ông bạn nữa kể lại.
    Thế mới tài!
    Ông bạn nầy, có nghe ông nầu kể lại nữa hông, thì anh biết đâu.
    Loằng ngoằng dây điện, li kỳ dùng dợn hông?
    Há há há!