Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Phổ biến kiến thức

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
He he,

Anh Cẩm, ngoài bán trà đá và tư vấn tình cảm nhạy cảm cho các bà các cô ngay tại quán, cũng hay tranh thủ thời gian vàng he he ngọc đi thăm và tư vấn đủ thứ nhạy cảm, cho đủ loại khách hàng...
 

Bí kíp học tiếng khoai Tây

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
He he,

Nói hông phải nịnh, chứ tiếng khoai Tây, anh Cẩm đầy một bụng, đủ thứ!

Là vì hồi xưa, anh Cẩm hay phải đi bán trà đá dạo bên bển, tuyền phải dùng tiếng của bọn bỏn...

Chứ vác tiếng Lừa sang bển, thì có mờ bán được cức!