Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Bốc phét như thật?

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
         He he,

      Sòn Sòn là đệ anh Cẩm, ở mãi tận miệt rừng La Sơn, chiên cung cấp mật ong rừng mới cả hột chuối cho lồng bào cả nước, cũng dất he he... bắng nhắng và hay lên phây kể chiện bốc phét...