Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Lành ít dữ nhiều

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    He he,

    Thời buổi nầy, cái sự tốt, sự lành - thì ít thế, mờ cái sự xấu, sự dữ - thì ở đâu ra nhiều thế!

    Kinh bỏ mẹ!
    ...